Wat is de incassoprocedure?

De incassoprocedure.

Het bedrijf waarbij u een openstaande schuld heeft, heeft PAIR Finance de opdracht gegeven om in haar belang op te treden en een betalingsoplossing voor de openstaande schuld overeen te komen, hetzij buiten de rechtbank om, hetzij via een gerechtelijke procedure of na een gerechtelijke procedure. Wij stellen alles in het werk om samen met u een passende betalingsoplossing te vinden zonder een gang naar de rechter. We willen ook de kosten van het proces voor u zo laag mogelijk houden. Ook als u bezwaren heeft, kunt u proberen per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Dit maakt het voor u en ons mogelijk om eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen voordat er verdere kosten, zoals gerechtskosten, worden gemaakt.

De gerechtelijke incassoprocedure.

Als we, ondanks al onze inspanningen, niet in staat zijn om buitengerechtelijk tot een minnelijke schikking te komen, gaat de zaak naar de gerechtelijke incassoprocedure. Dit betekent dat PAIR Finance een verzoek indient bij de bevoegde incassorechtbank voor het uitvaardigen van een betalingsbevel tegen de debiteur. Deze wordt vervolgens door de rechtbank per post afgegeven. Dit brengt over het algemeen €32 aan gerechtskosten met zich mee, plus extra kosten voor onze administratie, die in de wet zijn vastgelegd. De schuldenaar heeft nu twee weken de tijd om bezwaar te maken tegen het betalingsbevel. Als het bezwaar zonder goede redenen wordt gemaakt, kan het daaruit voortvloeiende juridische geschil de daaropvolgende kosten aanzienlijk verhogen. De schuldenaar kan de openstaande schuld echter volledig betalen tijdens deze twee weken en het proces beëindigen. Als er binnen twee weken noch een volledige betaling noch een bezwaar wordt ontvangen, wordt er na een nieuw verzoek een executoriale titel afgegeven. Dit vormt de basis voor de gerechtelijke tenuitvoerlegging.

Het proces na een gerechtelijke procedure

Met de executoriale titel kan de schuldeiser de gerechtsdeurwaarder aanwijzen, die vervolgens vermogensinformatie over de schuldenaar zal inwinnen, waarin de schuldenaar een lijst moet opnemen van alle bezittingen die hij of zij heeft en eventuele inkomende betalingen, zoals loon- of salarisrechten De gerechtsdeurwaarder krijgt vervolgens toegang tot loon- en salarisbetalingen en eventuele bankrekeningen van de schuldenaar, waarop beslag kan worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder kan ook beslag leggen op niet-vaste activa om de schuld te vereffenen. Als er op dat moment onvoldoende activa zijn om het uitstaande bedrag te voldoen, heeft de schuldeiser in totaal 30 jaar de tijd om verdere tenuitvoerleggingsmaatregelen aan te vragen en uit te voeren tegen de activa van de schuldenaar. Deze aanvullende maatregelen door rechtbanken en gerechtsdeurwaarders gaan gepaard met aanzienlijke extra kosten, die allemaal door de schuldenaar moeten worden betaald. Laat het niet zover komen.

Ontwikkeling van kosten in het herinnerings- en inningsproces

Te late betalingen leiden tot verschillende kosten voor bedrijven. In overeenstemming met artikel 286, lid. 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) heeft de crediteur van de rekening recht op vergoeding van de schade die hij oploopt als gevolg van het in gebreke blijven met betalen. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het inschakelen van gespecialiseerde partners zoals advocaten of incassobureaus. In Duitsland regelt de wet op de juridische dienstverlening de kosten in dit soort situaties. Artikel 4, lid. 5 van de invoeringswet van de wet op de juridische dienstverlening (RDGEG) in combinatie met de wet op de beloning van advocaten bepaalt de maximale kosten.

Hoewel PAIR Finance de processen heeft geoptimaliseerd om de communicatie met de debiteur zo efficiënt mogelijk te laten verlopen om de kosten te minimaliseren, kan vertraging in het bereiken van overeenstemming in het proces leiden tot snel stijgende kosten voor de debiteur.