Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Hoe komt PAIR Finance aan mijn gegevens?

Als wij contact met u hebben opgenomen, dan hebben wij als incassobedrijf van een bedrijf de opdracht gekregen om samen met u een oplossing te zoeken voor een openstaande schuld die u oorspronkelijk aan dit bedrijf had moeten betalen naar aanleiding van een door u afgesloten koop- of servicecontract.

Om u een herinnering van de openstaande schuld te kunnen sturen en een minnelijke terugbetaling mogelijk te maken, moeten wij natuurlijk contact met u kunnen opnemen. Daarom kan en moet onze klant uw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam en adres, reden en hoogte van de schuld, enz. aan ons doorgeven. Alleen met deze gegevens is het voor ons mogelijk om u te benaderen en de vordering geldend te maken.

Het kan ook voorkomen dat wij handelen met betrekking tot een schuld die niet van u is, maar van een derde partij, en dat wij in deze context contact met u moeten opnemen. Dit kan het geval zijn als u bent aangesteld als verzorger of als advocaat. In deze gevallen worden je contactgegevens opgeslagen als correspondentieadres in het vorderingsdossier en ontvang je ook informatie over de verwerking van je persoonsgegevens door een incassobedrijf in overeenstemming met art. 13 of 14 GDPR.

Welke gegevens mag PAIR Finance verwerken?

Als geregistreerde incassodienstverlener kan PAIR Finance in principe alle gegevens verwerken die nodig zijn om een schuld te innen. Dit vereist reguliere gegevens over de debiteur, bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer, en de te innen schuld, inclusief de reden van de schuld, het bedrag en de vervaldatum.

PAIR Finance kan ook zelf informatie verkrijgen, opslaan en gebruiken als dat nodig is voor de behandeling van het betreffende dossier. Dit omvat in het bijzonder het verkrijgen van kredietratings, het bepalen van adressen en andere gegevens die nodig zijn voor het evalueren van de schuld.

Waarom verwerkt PAIR Finance mijn gegevens zonder mijn toestemming?

Het staat alle bedrijven vrij om een beroep te doen op een advocaat of een incassobureau met betrekking tot een openstaande schuld, ook al wordt die slechts vermoed. Als een schuld openstaat, zelfs als deze wordt betwist, kan en moet een bedrijf persoonlijke gegevens, met name uw naam en adres en de reden, het bedrag en de vervaldatum van de schuld, doorgeven aan PAIR Finance. Alleen met deze gegevens is het voor ons immers mogelijk om contact met u op te nemen en een oplossing te vinden voor een openstaande schuld. Voor het doorgeven van gegevens aan een juridische dienstverlener is geen toestemming nodig. In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn de activiteiten van PAIR Finance toegestaan op grond van de wettelijke omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 6, lid. 1, lid 1, letters b en f GDPR (gegevensverwerking voor de uitvoering van een contract, gegevensverwerking op basis van de gerechtvaardigde belangen van de schuldeiser).

Is PAIR Finance verplicht mijn gegevens te verwijderen?

Als zogeheten “Betrokkene” hebt u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 17, lid. 1 GDPR, onder de daarin gespecificeerde voorwaarden. Wij van PAIR Finance nemen dit recht zeer serieus, net als alle andere rechten die zijn vastgelegd in de GDPR. We hebben blokkerings- en verwijderingssystemen ontwikkeld voor alle gegevens die we verwerken.
De wetgeving houdt ook rekening met het feit dat de andere partij niet altijd toestemming zal geven in gevallen die betrekking hebben op het geldend maken van openstaande vorderingen. Daarom is het recht op gegevensverwijdering niet van toepassing als een bedrijf uw gegevens verwerkt voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Dit is in overeenstemming met artikel 17, para. 3 letter e GDPR. Persoonsgegevens kunnen dus opgeslagen blijven zolang er vorderingen openstaan en deze verwerkt worden in het kader van incassoactiviteiten. Zodra het incassoproces is voltooid, zijn de gegevens niet langer nodig om het incassoproces uit te voeren en kunnen ze in wezen worden verwijderd in overeenstemming met art. 17, lid, letter a GDPR.
In plaats van te worden gewist, kan de verwerking worden beperkt als wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen in strijd zijn met het wissen (art. 17, lid. 3, letter b GDPR in combinatie met art. 35, lid. 3, BDSG (Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens). Natuurlijk kunnen persoonlijke gegevens ook moeten worden bewaard op basis van commerciële of belastingwetgeving, maar dan worden ze alleen voor dit doel bewaard. De termijnen kunnen variëren. De Bijdrageverordening (AO) en het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) geven verwijderingsperioden tot 10 jaar.

Ik wil bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens!

De uitoefening van een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op basis van de belangenafweging (artikel 6, lid 1, letter f GDPR) in overeenstemming met artikel 21, lid. 1 GDPR vereist dat u PAIR Finance specifieke redenen aanvoert die voortvloeien uit uw eigen bijzondere situatie. Dit betekent dat u moet aantonen dat er sprake is van een ongebruikelijke situatie en waarom dit specifieke geval een bijzonder gewicht geeft aan uw belangen. Het volstaat bijvoorbeeld niet om de vordering te betwisten (“ik heb geen contract gesloten”) of te beweren dat de schuldeiser een gebrekkige of onbestaande dienst heeft geleverd.

In overeenstemming met artikel 21, lid. 1 GDPR is het recht op bezwaar ook niet van toepassing als de verwerking van de gegevens dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. In de typische gevallen voor incassoprocessen (invordering van openstaande vorderingen) zal uw bezwaar tegen onze gegevensverwerking daarom waarschijnlijk op niets uitlopen. Hoe zou het anders mogelijk zijn om schulden te innen als de verwerking van de benodigde informatie kan worden verhinderd. Dat is niet meer dan logisch.

Waarom heeft PAIR Finance een kredietonderzoek bij mij uitgevoerd?

PAIR Finance is gemachtigd om kredietwaardigheidsgegevens te verzamelen in overeenstemming met artikel 6, para. 1, lid 1, letter f GDPR, als het een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens op deze manier te verzamelen. Vanuit ons perspectief is dit belang bijvoorbeeld geldig als een beslissing over het initiëren van verdere maatregelen in verband wordt gebracht met een financieel wanbetalingsrisico, inclusief met betrekking tot de gemaakte invorderingskosten. Kredietbureaus kunnen ook actuele adresgegevens verstrekken. Daarom doet PAIR Finance, indien van toepassing, onderzoek naar adresgegevens van kredietbureaus, aangezien deze informatie een fractie van de kosten van een onderzoek naar een inwonerregistratie bedraagt en hiermee rekening moet worden gehouden vanuit het oogpunt van onze verplichting om schade tot een minimum te beperken.

Meldt PAIR Finance mijn zaak bij kredietbureaus?

De melding van onbetaalde vorderingen aan een kredietagentschap zoals de Schufa Holding AG is volgens artikel 31 lid 2 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) toegestaan. Dit is bijvoorbeeld toegestaan wanneer u de vordering erkent, wanneer in het kader van een gerechtelijke incassoprocedure een executoriale titel wordt verleend of wanneer wegens betalingsachterstand is voldaan aan de voorwaarden voor beëindiging van een lopende overeenkomst zonder opzeggingstermijn. Een andere belangrijke reden voor het melden van vorderingen aan kredietbureaus is dat u ten minste twee schriftelijke aanmaningen hebt ontvangen over de schuld en er ten minste vier weken zijn verstreken sinds de eerste aanmaning, u bent gewaarschuwd dat u zult worden gemeld aan een kredietbureau en u aanvaardt dat de schuld onbetwist is.